Չբնակեցված բնակարաններն ու համատիրության վճարները

Չբնակեցված բնակարաններն ու համատիրության վճարները

Եթե տարիներ ի վեր բնակարանում չես ապրել, հետևաբար որևէ ծառայությունից չես օգտվել, նաև պայմանագիր չունես կնքած համատիրության հետ, համատիրությունն իրավունք ունի՞ արդյոք տարիների կուտակված հաշիվ ներկայացնելու։


Պարզվում է, որ համատիրությունն ունի այդ իրավունքը, քանի որ բազմաբնակարան շենքերում համատիրությունը կարող է ստեղծվել յուրաքանչյուր շենքում առնվազն ընդհանուր բաժնային սեփականության մեջ 50 և ավելի տոկոս բաժին ունեցող շինությունների սեփականատերերի անդամությամբ, սեփականատիրոջ կողմից իրեն պատկանող շինության չօգտագործումը կամ ընդհանուր բաժնային սեփականությունից օգտվելուց հրաժարվելը հիմք չի հանդիսանում պարտադիր նորմերի իրականացման համար սահմանված ծախսերին նրա մասնակցելուց լրիվ կամ մասնակիորեն ազատվելու համար, միաժամանակ պետք է իմանալ, որ համատիրությունը կարող է պահանջել միայն վերջին երեք տարվա համար կուտակված պարտքերը, քանի որ գումարային պահանջ ներկայացնելու դեպքում գործում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված հայցային վաղեմության ժամկետը:

Առաջ քաշված հարցի պատասխանները մեզ տալիս են «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» և «Համատիրության մասին» ՀՀ օրենքները: «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի համաձայն` բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության կառավարումը դա բաժնային սեփականության սեփականատերերի կողմից օրենքով և իրավական այլ ակտերով, ինչպես նաև պայմանագրերով նախատեսված իրենց իրավունքների, պարտականությունների և պարտավորությունների իրագործումն է:

Նույն օրենքի 9-րդ հոդվածը սահմանում է բազմաբնակարան շենքի սեփականատերերի պարտականությունները, համաձայն որի`

ընդհանուր բաժնային սեփականության յուրաքանչյուր սեփականատեր պարտավոր է իր բաժնին համաչափորեն մասնակցել պարտադիր նորմերի պահանջների կատարմանն ուղղված ծախսերին, հարկերին, տուրքերին և մյուս վճարներին, ինչպես նաև գույքի պահպանման և շահագործման այլ ծախսերին:

Սեփականատիրոջ կողմից իրեն պատկանող շինության չօգտագործումը կամ ընդհանուր բաժնային սեփականությունից օգտվելուց հրաժարվելը հիմք չի հանդիսանում պարտադիր նորմերի իրականացման համար սահմանված ծախսերին նրա մասնակցելուց լրիվ կամ մասնակիորեն ազատվելու համար:

Նույն օրենքի 10-րդ հոդվածը սահմանում է բազմաբնակարան շենքի պահպանման հիմունքները, համաձայն որի` շինության սեփականատերերը պարտավոր են իրականացնել ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանման այն պահանջները և պարտադիր միջոցառումներն ու աշխատանքները (այսուհետ` պարտադիր նորմեր), որոնց չիրականացումը կարող է ուղղակի վտանգ ներկայացնել ընդհանուր բաժնային սեփականությանը, շինությունների սեփականատերերի կամ այլ մարդկանց կյանքին, առողջությանը, անձանց գույքին, շրջակա միջավայրի, պարտադիր նորմերի մեջ ներառվում են հակահրդեհային, սանիտարական, քաղաքաշինական, կոմունալ սպասարկման, փոստային բաժանորդային պահարանների սպասարկման և այլ միջոցառումներ:

Սույն հոդվածով նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար վճարի չափը շինության սեփականատիրոջ համար սահմանվում է` ելնելով շենքի բաժնային սեփականության մեջ նրա բաժնի չափից:

Վճարման ենթակա գումարի չափի, ժամկետների և կարգի մասին շենքի կառավարման մարմինը նախօրոք ծանուցում է շինության սեփականատերերին` սույն օրենքով սահմանված կարգով:

Նույն օրենքի 15-րդ հոդվածը սահմանում է բնակիչների իրավունքներն ու պարտականությունները շենքի կառավարման բնագավառում, այն է. շինության սեփականատերերը պարտավոր են` ա) կատարել սահմանված պարտադիր վճարները, ինչպես նաև սույն օրենքով սահմանված կարգով հաստատված այլ վճարները։

Նույն օրենքի 17-րդ հոդվածը սահմանում է բազմաբնակարան շենքերի կառավարման ձևերը, մասնավորապես` ընդհանուր բաժնային սեփականության կառավարումը կարող է իրականացվել հետևյալ ձևերով` ա) շինության սեփականատերերի կողմից ստեղծված իրավաբանական անձի համատիրության միջոցով։

Նույն օրենքի 18-րդ հոդվածի համաձայն` շինության սեփականատերերն ընդհանուր բաժնային գույքի պարտադիր նորմերի մասով կառավարման նպատակով կարող են ստեղծել իրավաբանական անձ` համատիրություն:

Բազմաբնակարան շենքերում համատիրությունը կարող է ստեղծվել յուրաքանչյուր շենքում առնվազն ընդհանուր բաժնային սեփականության մեջ 50 և ավելի տոկոս բաժին ունեցող շինությունների սեփականատերերի անդամությամբ: